Kosovo 2005

I traveled from Kotor, Montenegro to Pristina, Kosovo in a 9-hour car trip.

 

kosovoBack to the: